راهنمای ثبت نام و خرید از طریق تلفن همراه

راهنمای ثبت نام و خرید از طریق تلفن همراه

راهنمای ثبت نام و خرید از طریق تلفن همراه

دیدگاه‌ها

خوب

سلام بندە یە چوب لباسی فانتزی کودک سفارش دادم هزینەشم واریز شد برا شمارە ای کە گذاشته بودین عکس فیش واریزی رو هم فرستادم ولی هیچ پیامی دستگیرم نشد باید چکار کنم.